KHẢO SÁT VỀ TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 LÊN CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC NHU CẦU CỦA CỘNG ĐỒNG

KHẢO SÁT VỀ TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 LÊN CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC NHU CẦU CỦA CỘNG ĐỒNG


Khảo sát này được thực hiện thông qua sự hợp tác với các tổ chức cộng đồng này: Orange County Health Care Agency, AdvanceOC, The Cambodian Family, Orange County Health Improvement Partnership, Providence St. Joseph Health System, Orange County Black Chamber and Black Chamber Education Fund, United Way, and MECCA (Multi-Ethnic Collaborative of Community Agencies).

Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã tham gia cuộc khảo sát này.