ផលប៉ះពាល់សហគមន៍នៃជំងឺ COVID-19 និងការស្ទង់ពីតម្រូវ​ការ

ផលប៉ះពាល់សហគមន៍នៃជំងឺ COVID-19 និងការស្ទង់ពីតម្រូវ​ការ


ការស្ទង់មតិនេះ​ត្រូវ​បានធ្វើឡើង​ដោយ​មានភាព​ជាដៃគូ​ជាមួយ​អង្គការ​សហគមន៍​ដូចខាងក្រោម៖ Orange County Health Care Agency, Advance OC, The Cambodian Family, Orange County Health Improvement Partnership, Providence St. Joseph Health System, Orange County Black Chamber and Black Chamber Education Fund, and MECCA (Multi-Ethnic Collaborative of Community Agencies)

សូមអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះ។ ការចូលរួមរបស់លោកអ្នកនឹងមានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ។